^Powrót na górę

 • 1 Witamy na stronie CKZiU Nr 2!
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 to możliwość kształcenia na poziomie technikum, szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kursów kwalifikacyjnych - Kształcimy Ustawicznie!
 • 2 CKZiU nr 2 w Gdańsku to:
  Technikum nr 8 i Technikum nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14 oraz możliwość kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych.
 • 3 Teoria i praktyka
  umiejętności, kwalifikacje, wiedza, zawody
 • 4 Nowoczesne pracownie
  Pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie zawodowe, szkolna mini piekarnia - ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności przyszłym technikom i czeladnikom.
 • 5 Zapach chleba...
  często dochodzi ze szkolnych pracowni
baner

CKZiU Nr 2 na FB

Sz.Pol.dla Dorosłych nr 14

Rekrutacja

Egzamin zawodowy

 ckziu2-logo

dyp

Technikum nr 8

Technik analityk

 4 lata

technik analityk
można uzyskać kwalifikacje:
AU.59 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych.
AU.60 – Wykonywanie badań analitycznych.

Przedmioty rekrutacyjne:
j. polski, matematyka, chemia lub biologia, informatyka

Technikum nr 8
w systemie elektronicznego naboru


 

lotoslogowioś-logo-kolorimpuls-logopg logo kolorlogoUG
oceanologia-logostacjarolnicza-logosaurneptun-logo

 Współpracują ze szkołą
w ramach zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych:
LOTOS lab. sp. z o.o.,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IMPULS,
Wydział Chemiczny P.G. Katedra Chemii Analitycznej,
Wydział Chemii U.G.
Instytut Oceanologii PAN
Stacja Chemiczno Rolnicza
Zakład Higieny Weterynaryjnej
„SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A."
stypendium LOTOS-u

Technik analityk
Opis zawodu

 
Podstawowym zadaniem zawodowym technika analityka
jest określanie składu jakościowego
i ilościowego analizowanego materiału
metodami fizykochemicznymi.


Proces analizy materiału
rozpoczyna się w od pobrania próbki substancji do analizy,
którą poddaje się obróbce fizykochemicznej
w celu otrzymania tzw. próbki analitycznej. 

Wykrywanie oznaczanej substancji
czy określenie zawartości/ilości substancji w próbce polega
na pomiarach właściwości fizykochemicznych
próbki analitycznej metodą analizy klasycznej
lub instrumentalnej.

   Technik analityk może

zajmować się oceną jakości substratów,

półproduktów i produktów przemysłowych,

może współuczestniczyć w pisaniu sprawozdań

i opracowań dotyczących zagadnień

z dziedziny przemysłu,

inżynierii materiałowej,

badań naukowych,

ochrony środowiska itp.

Technik analityk powinien posiadać sprawność manualną,
która jest niezbędna przy pobieraniu próbek
i pracy w laboratorium chemicznym.

  Przy ocenie wyników eksperymentu potrzebna jest
spostrzegawczość,

zdolność logicznego myślenia
i umiejętność wyciągania wniosków.

Dokumentowanie pracy technika analityka
wymaga dokładności i systematyczności.

 Miejscem pracy technika analityka
może być zarówno
pomieszczenie zamknięte (laboratorium, hala przemysłowa),
jak i teren otwarty (pobieranie próbek, obsługa stacji pomiarowych).

Ze względu na kontakt z odczynnikami chemicznymi technik analityk
powinien charakteryzować się dobrym zdrowiem psychofizycznym
(szczególnie niepodatnością na czynniki alergiczne związane z zawodem),
wrażliwością węchową i zdolnością rozróżniania barw.

Typowym stanowiskiem pracy dla zawodu technika analityka
jest stanowisko laboranta lub technika analityka w laboratoriach przemysłowych,
naukowo-badawczych,
monitorujących środowisko naturalne,
środowisko pracy itp.

Technik analityk może zajmować stanowisko mistrza,
brygadzisty, nadzorując i kierując pracą zespołu pracowników
w laboratoriach lub bezpośrednio przy produkcji.

 Zadania zawodowe

Planowanie i organizowanie pracy własnej.
Organizowanie stanowiska pracy
zgodnie z zasadami ergonomii,
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Pobieranie próbek do analizy.
Przygotowanie próbek do analizy.


Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonania analizy.

Dobór metody i wykonanie oznaczenia składu i/lub ilości substancji metodami analitycznymi.

Ocena właściwości fizykochemicznych substratów, półproduktów i produktów przemysłowych.
Sporządzanie sprawozdań z wykonanych analiz.
Planowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników laboratorium analitycznego.
Weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych
z aktualnymi normami, przepisami prawa i systemem jakości.

 
Kontrolowanie terminów legalizacji, kalibracji aparatury pomiarowej.
Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,
bhp oraz ochrony środowiska.

 Uczniowie naszej szkoły często podejmują
decyzję o kontynuowaniu kształcenia
na studiach licencjackich i magisterskich.
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański
i inne wyższe uczelnie znajdują się w ich kręgu
możliwości i zainteresowań.

pytania

Copyright © 2013. CKZiU Nr 2 w Gdańsku Rights Reserved.