Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

cukiernik

ckziu2-logo
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
Cukiernik

3 lata

cukiernik
kwalifikacja: TG.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych

przedmioty brane pod uwagę w procesie naboru:
język polski, matematyka, plastyka, informatyka lub technika


Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
- informacja w systemie naboru elektronicznego

Cukiernik
Opis zawodu

Podstawowym zadaniem cukiernika
jest wyprodukowanie wszelkich wyrobów cukierniczych.

Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów
oraz dodatków do produkcji.
Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone.
Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie
elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach.

Gotowy wyrób podlega ocenie organoleptycznej.
Jednak, aby wytworzyć produkty cukiernicze i ciastkarskie,
każdy cukiernik musi doskonale znać obsługę
maszyn i urządzeń do produkcji tych wyrobów.

Obowiązkiem cukiernika jest także ich kontrola i konserwacja
przy zachowaniu zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Od cukiernika wymagana jest sprawność fizyczna.

W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym,
wrażliwością węchową i czuciem dotykowym.
Cukiernik powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych.
Droga do mistrzostwa w zawodzie zależy od predyspozycji,
wykształcenie, umiejętności i osobowości pracownika.

zajęcia praktyczne współpraca BSIsnr8

Zadania zawodowe

Wytwarzanie produktów ciastkarskich
Wytwarzanie półproduktów ciastkarskich
Wytwarzanie produktów cukierniczych
Wytwarzanie elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych
Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich
Rozliczanie przyjętych i wydanych surowców i produktów ciastkarskich i cukierniczych
Sporządzanie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych
zużycia surowców i półproduktów do produkcji wyrobów cukierniczych
Organizowanie własnego stanowiska pracy cukiernika i stanowisk pracy podległych pracowników
zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Organizacja i zarządzanie cukiernią
Nadzorowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników cukierni
Kontrola, konserwacja i ocena sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich
Ocena jakości surowców, wytwarzanych półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych.

Kwalifikacje zawodowe

Dobór surowców w celu wytwarzania produktów i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych
Wykonywanie wyrobów cukierniczych, półproduktów, elementów dekoracyjnych,
czynności związanych z obliczaniem.
Dekorowanie i porcjowanie ciasta
Przygotowywanie wyrobów cukierniczych i ciastkarskich do wysyłki i sprzedaży.
Wykonywanie czynności pomocniczych: transport, przechowywanie gotowych wyrobów,
czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń, ewidencjonowanie wyrobów.

pytania