Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

technik technologii żywności

ckziu2-logo

Technikum nr 14

technik technologii żywności

4 lata

 technik technologii żywności

 

Technikum Nr 14 (CKZiU Nr 2, Gdańsk)
klasa 1Ftż 
Technik technologii żywności
(ang-niem)
Liczba miejsc: 29
Liczba lat nauki: 4
Typ szczególny: ogólnodostępny
Kształcenie zawodowe
Technik technologii żywności

stypendium Hamilton Poland

Nauczane języki obce
język angielski (pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/3h/3h),
język niemiecki (drugi, początkujący, 1h/1h/1h/2h),
język niemiecki (drugi, kontynuacja, 1h/1h/1h/2h)


Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

chemia
język angielski

Punktacja
Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Brak

Lista przedmiotów punktowanych

język polski
matematyka
max(biol,chem)
informatyka

 

Opis oddziału

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności
powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

wytwarzania produktów spożywczych;
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych
do produkcji wyrobów spożywczych;
organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych
w przemyśle spożywczym;
kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

praktyki zawodowe T14

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie technik technologii żywności
odbywają się:

po klasie III
kwalifikacja – TG.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych;
w połowie klasy IV
TG.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
absolwenci mogą pracować w różnych zakładach przemysłu spożywczego
lub prowadzić działalność własną związaną z produkcją żywności.

Pełna oferta Technikum nr 14
jest dostępna także w systemie
naboru elektronicznego

pytania