Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

technik weterynarii

ckziu2-logo

Technikum Nr 14
TECHNIK WETERYNARII
4 lata

20180302 100951a

technik weterynarii

 

Technikum Nr 14 (CKZiU Nr 2, Gdańsk) - 1Wet
Technik weterynarii (niem*-ang)
Liczba miejsc: 29
Liczba lat nauki: 4
Typ szczególny: ogólnodostępny
Kształcenie zawodowe
Technik weterynarii
Nauczane języki obce
język niemiecki (pierwszy, początkujący, 2h/2h/2h/5h),
język niemiecki (pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/2h/5h),
język angielski (drugi, kontynuacja, 2h/3h/2h/3h)


Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

biologia
język niemiecki

Punktacja
Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Brak


Lista przedmiotów punktowanych

język polski
matematyka
max(biol,chem)
informatyka

Opis oddziału

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania
tych czynności,
które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej,
wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie weterynarii
powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

prowadzenia chowu
i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania,
profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania
bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych
w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia
badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie weterynarii odbywają się:

po klasie III
kwalifikacja – RL.10 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
w połowie klasy IV
kwalifikacja – RL.11 - Wykonywanie czynności pomocniczych
w zakresie usług weterynaryjnych
oraz kontroli i nadzoru weteryjnaryjnego.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów
potwierdzających
kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą

pracować jako
personel pomocniczy w lecznicach dla zwierząt,
w gospodarstwach hodowlanych,
stadninach koni,
laboratoriach analitycznych
a także w firmach produkujących leki
i preparaty pielęgnacyjne dla zwierząt
oraz pasze i dodatki do pasz.

 

Technik weterynarii może samodzielnie prowadzić
gospodarstwo rolne.
Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność
gospodarczą,
np.: świadczenie usług w zakresie unasienniania zwierząt,
korekcji racic, pielęgnacji kopyt,
strzyżenia psów, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjno
– rehabilitacyjnych dla zwierząt towarzyszących
czy prowadzenie schroniska lub „hotelu" dla zwierząt.

 

 zobacz pełną ofertę
Technikum nr 14
umieszczoną w systemie naboru elektronicznego

Informacje dodatkowe:

Wiodące przedmioty zawodowe to:
anatomia, fizjologia i rozród zwierząt,
diagnostyka chorób zwierząt;
zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe
w firmach partnerskich.

Przedmiot uzupełniajacy:
historia i społeczeństwo.
Technik weterynarii może pracować:
jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach
i lecznicach dla zwierząt,
w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach
przemysłowych,

zakładach hodowli i unasienniania zwierząt,
zakładach przetwórstwa spożywczego,
w weterynaryjnej inspekcji pracy
oraz nadzorze sanitarno - weterynaryjnym,
prowadzić zabiegi pielegnacyjne i opiekuńcze
(np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu dla zwierząt)
zdobyć dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego.

  • Absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych
    - lepszy start na uczelnie o profilach medyczno - weterynaryjnych.

    praktyki zawodowe T14


    pytania