Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo

dyp

 

Technikum nr 8

Technik technologii chemicznej

 4 lata

technik technologii chemicznej
kwalifikacje w zawodzie:
AU.08 – Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
AU.56 – Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych
w przemyśle chemicznym.

Przedmioty rekrutacyjne:
j. polski, matematyka, chemia, informatyka

Informacje - Technikum nr 8
w systemie naboru elektronicznego

 

 

lotoslogoimpuls-logopg logo kolor

Współpracują ze szkołą w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:

LOTOS lab. sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe IMPULS,
Wydział Chemiczny P.G. Katedra Technologii Chemicznej,

 stypendium LOTOS-u

 

Technik technologii chemicznej
Opis zawodu

Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem,
na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych,
różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów.

Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej
należy
prowadzenie procesu produkcyjnego
oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych
i fizykochemicznych
zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego,
jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów.

praktyki zawodowe T8


Do obowiązków technika technologii chemicznej
należy także prowadzenie dokumentacji produkcji
dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego
oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie
w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych.
Technik technologii chemicznej
może również wykonywać samodzielnie
niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

Technika technologii chemicznej powinna cechować
ogólna dobra sprawność fizyczna i psychofizyczna,
dokładność,
precyzja i koncentracja uwagi
podczas wykonywaniu zadań zawodowych.


Technik technologii chemicznej wykonuje swoją pracę
w halach produkcyjnych, sterowniach procesów,
laboratoriach oraz w pomieszczeniach administracyjnych.
Typowymi stanowiskami pracy technika technologii chemicznej są:
laborant, aparatowy, operator urządzeń, mistrz,
kierownik zmiany oraz kontroler jakości.
Dla trzech ostatnich stanowisk zakres obowiązków i odpowiedzialności są szersze
i mogą być powiązane z kierowaniem zespołem pracowników prowadzących procesy technologiczne.
Uwarunkowania prawne wykonywania tego zawodu dotyczą
przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest to związane z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych,
eksploatacją instalacji i urządzeń stosowanych w procesie technologicznym
oraz transportem materiałów niebezpiecznych.

Absolwenci naszej szkoły często decydują się na kontynuowanie
nauki w szkołach wyższych.

pytania