Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo

Technikum nr 14

Technik ochrony środowiska
4 lata

 

 

Technikum Nr 14 (CKZiU Nr 2, Gdańsk)
klasa 1Etś
Technik ochrony środowiska
(ang-niem)
Liczba miejsc: 29
Liczba lat nauki: 4
Typ szczególny: ogólnodostępny
Kształcenie zawodowe
Technik ochrony środowiska

technik ochrony środowiska
Nauczane języki obce
język angielski
(pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/2h/2h),
język niemiecki
(drugi, początkujący, 2h/2h/1h/2h),
język niemiecki
(drugi, kontynuacja, 2h/2h/1h/2h)

Przedmioty rozszerzone
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 chemia
język angielski

 Punktacja
Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Brak

Lista przedmiotów punktowanych

 język polski
matematyka
język angielski
informatyka

 Opis oddziału

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska
powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

 badania stanu środowiska;
monitorowania poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych
do atmosfery, wód oraz gleby;

planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

stypendium LOTOS-u

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
technik ochrony środowiska odbywają się:

 po klasie III
kwalifikacja – RL.08
Ocena stanu środowiska;

w połowie klasy IV
kwalifikacja – RL.09
Planowanie i realizacja zadań związanych
z ochroną środowiska.

 Absolwenci po zdaniu egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe
mogą znaleźć zatrudnienie w zakładowych laboratoriach
ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach
uzdatniania wody, w laboratoriach monitorujących poziom
zanieczyszczenia środowiska, w instytutach
naukowo-badawczych, składowiskach i sortowniach odpadów,

prywatnych zakładach specjalistycznych,
jednostkach administracji rządowej
i samorządowej szczebla podstawowego.

Pełna oferta Technikum nr 14
także w systemie elektronicznego
naboru

 

Informacje dodatkowe:

W trakcie nauki można przystąpić
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
i uzyskać tytuł technika ochrony środowiska.
Szkoła kończy się egzaminem maturalnym.

Plan nauczania obejmuje przedmioty
ogólnokształcące i zawodowe.

praktyki zawodowe T14

Przedmioty zawodowe:
    Podstawy ochrony środowiska
    Język obcy w ochronie środowiska
    Stan i zasoby środowiska
    Ochrona wód
    Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiem
    Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
    Pracownia badań stanu środowiska
    Pracownia ochrony środowiska
    Badania w terenie - obóz ekologiczny

Uczniowie naszego technikum, oprócz wiedzy teoretycznej
zdobywają umiejętności praktyczne dzięki zajęciom
w laboratoriach szkolnych, w czasie których wykonują:
prace kontrolno - pomiarowe,
oznaczenia fizyko - chemiczne
i prowadzą badania w terenie.


Efekty badań uczniowie mają możliwość konfrontować 
w branżowych przedsiębiorstwach
i instytucjach w Trójmieście,

    podczas obozów ekologicznych,
    w ramach staży zagranicznych 
programu Leonardo da Vinci,

    w laboratoriach naszego Centrum.

 Absolwenci naszej szkoły podejmują decyzje o kontynuowaniu
nauki w szkołach wyższych.

pytania