Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

piekarz

ckziu2-logo

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8

Piekarz

 3 lata

piekarz

kwalifikacja: TG.03 - Produkcja wyrobów piekarskich

przedmioty brane pod uwagę w czasie naboru:
język polski, matematyka, plastyka, informatyka lub technika
(tygodniowy rozkład zajęć - plan lekcji na stronie szkoły)

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
informacja w systemie elektronicznego naboru)

Piekarz
Opis zawodu

Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa
o jakości oczekiwanej przez konsumenta.

Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków.
Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą,
prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych,
następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta.

Rozrost końcowy uformowanego ciasta odbywa się w komorach rozrostowych
lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego,
gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane, z zachowaniem zasad technologicznych.
Pieczywo po wypieku jest przekazywane do magazynu wyrobów gotowych,
a następnie do punktów sprzedaży.

Dodatkowych umiejętności piekarza wymaga produkcja galanterii piekarskiej,
np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek.

Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, urządzeń, pieców
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
Stopień trudności obsługi urządzeń zależy od wielkości piekarni
oraz stopnia jej mechanizacji i automatyzacji.

Piekarz powinien też umieć dokonać oceny organoleptycznej,
polegającej na ocenie surowców,
a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta gotowego pieczywa.
Wymagana jest dobra sprawność fizyczna.
Piekarz powinien mieć także sprawne ręce i palce,
np. do wyplatania chałek, formowania rogali.

Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne,
magazyn wyrobów gotowych.
W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura
ze względu na proces technologiczny,
tj. rozrost i wypiek ciasta.
Uciążliwości, które występują w piekarni to głównie
zapylenia pyłami mącznymi, podwyższona temperatura,
duża wilgotność powietrza, możliwość występowania śliskiego podłoża.

zajęcia praktyczne współpraca BSIsnr8

Zadania zawodowe

Przygotowanie surowców piekarskich do produkcji
Przygotowanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni
Dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na różny asortyment pieczywa
Prowadzenie rozrostu końcowego oraz wykonywanie czynności pomocniczych przed wypiekiem pieczywa
Wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich
Wykonywanie operacji technologicznych po wypieku ciasta
Przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży
Posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej piekarni
Dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji pieczywa
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Stosowanie zasad higieny produkcji oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej wyrobów piekarskich
Organizowanie pracy piekarni, ustalanie możliwości produkcyjnych, składowanie i magazynowanie surowców piekarskich
Prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej piekarni
Współpracowanie z instytucjami nadzoru i kontroli jakości zdrowotnej żywności w zakresie wyrobów piekarskich
Ocenianie jakości surowców i półproduktów piekarskich
Ocenianie jakości pieczywa
Samokontrola i kontrolowanie pracy podległych pracowników w procesie wytwarzania wyrobów piekarskich.


Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie ciast pszennych, żytnich i mieszanych
Wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast
i kształtowaniem kęsów
Prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa
Wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania wielkości
i asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców,
czynności przed i po wypieku pieczywa
Przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.

pytania