Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 14
(nauka w szkole bezpłatna)

Rekrutacja 2017
(fragment z Regulaminu Rekrutacji)

od 31 maja do 3 lipca 2017 r.
do godz. 15.00
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spełnianie przez kandydatów
warunków branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
(poznaj pełną treść regulaminu)

 


ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1 rok

 

 Opis zawodu:
Asystent osoby niepełnosprawnej jest nowym zawodem
w grupie zawodów sektora pomocy społecznej.
Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności
oraz niezależności osoby niepełnosprawnej.
Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji
programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej.
Asystent osoby niepełnosprawnej inicjuje i wspiera aktywność rodziny,
najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy.
Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy
włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji
i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
Istotnym zadaniem pracy asystenta jest współpraca z różnymi instytucjami,
ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
Do głównych zadań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej należy towarzyszenie
i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych,
jak również pobudzanie jego aktywności społecznej. 
Cechy niezbędne to:
sumienność,
odpowiedzialność,
rzetelność,
dokładność,
empatia,
cierpliwość,
skuteczność działania,
zdecydowanie
oraz odporność na stres.
Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest
w miejscu pobytu podopiecznego
(dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik),
jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji,
wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami
i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.


Zadania zawodowe:
Z-1. Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku
z wykorzystaniem stosowanych metod pracy socjalnej.
Z-2. Organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną.
Z-3. Organizowanie wsparcia społecznego.
Z-4. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej.
Z-5. Mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań.
Z-6. Rozwiązywanie problemów osoby niepełnosprawnej.
Z-7. Doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem).
Z-8. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.
Z-9. Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.
Z-10. Współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej.
Z-11. Monitorowanie pracy własnej i zespołu obejmującego opieką i terapią osobę niepełnosprawną.
Z-12. Zapewnianie jakości w pracy z niepełnosprawnym, przestrzeganie obowiązujących procedur.
Kwalifikacje zawodowe:
K-1. Sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.
K-2. Organizowanie pracy własnej.
K-3. Organizowanie systemu wsparcia i pomocy osobie niepełnosprawnej.
K-4. Podejmowanie współpracy z zespołami rehabilitantów, terapeutów, instytucjami i organizacjami wsparcia.
K-5. Stosowanie procedur zapewnienia jakości w pracy z niepełnosprawnym.

 wniosek(pdf)

informacje
sekretariat w budynku nr 1
(ul. Smoleńska 5/7)
tel./fax
58 309-05-06